Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

21/11/2013
Odgoj i obrazovanje mladih o vodama

U periodu novembar - decembar 2013., UNDP i Institut za hidrotehniku realiziraju projekt u Kantonu Sarajevo pod nazivom „Podizanje svijesti učeničke populacije o vodnim pravima i odgovornostima“ u 8 osnovnih škola u Kantonu Sarajevo.

U projekt su uključeni nastavnici i učenici osam sarajevskih osnovnih škola:

·         OŠ „Mula Mustafa Bašeskija“ – Općina Stari Grad,

·         OŠ „ Edhem Mulabdić“ - Općina Stari Grad,

·         OŠ „Safvet - beg Bašagić - Općina Centar,

·         OŠ „ Hasan Kaimija“ - Općina Centar,

·         OŠ „ Hrasno“ – Općina Novo Sarajevo,

·         OŠ „Aleksa Šantić“ - Općina Novi Grad,

·         OŠ „Avdo Smajlović“ - Općina Novi Grad,

·         Šesta osnovna škola Ilidža, Općina Ilidža.

Osnovni cilj projekta je povezivanje mladih kroz edukaciju i istraživanje o vodama.

Kroz projekt, učenici će biti educirani na temu voda, zatim motivirani da sagledaju snabdijevanje i potrošnju vode u školama, kao i određene probleme sa aspekta voda u njihovom školskom okruženju, te daju ideju kako ih riješiti.

Rezultate istraživanja i ideje, učenici i nastavnici će prezentirati na Radionici pod nazivom „Voda za život“, koja će biti održana u OŠ „Aleksa Šantić“ 02.12.2013.

Radionica će biti prilika za druženje i razmjenu iskustva, ali i mogućnost da mladi pošalju zajedničku poruku građanima Sarajeva o potrebi racionalne potrošnje i očuvanja kvalitete voda.

  

 

     

18/11/2013
Kolegij istraživača - 15.11.2013. god.

U petak, 15.11.2013. godine u 1500 sati, u sali za postdiplomski studij, prof. dr Hamid Čustović predstavio je novu knjigu „Ruralna ekologija“.

 

12/11/2013
Evropska sedmica za redukciju otpada

Nakon četiri uspješna izdanja, Evropska sedmica za redukciju otpada održat će se po peti put u terminu od 17.-25. novembra 2013. godine sa ciljem  jačanja svijesti građana o potrebi smanjenja otpada u evropskim državama.

Tokom trajanja Sedmice, putem umjetničkih radova, takmičenja, radionica i mnogih drugih aktivnosti, građanima će se demonstrirati jednostavne akcije koje bi u svakodnevnom životu mogli poduzeti te na taj način smanjiti količinu odloženog otpada.

Službeni partner u realizaciji Evropske sedmice za redukciju otpada je Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo, a organizator aktivnosti na području Kantona Sarajevo je Centar za okolišno održivi razvoj (COOR). Bosna i Hercegovina se već treću godinu zaredom, putem Kantona Sarajevo, priključuje mreži evropskih država koje već tradicionalno različitim aktivnostima djeluju na smanjenje otpada.

Ciljevi Evropske sedmice za redukciju otpada usmjereni su na:

Promoviranje održivih mjera za smanjenje otpada te isticanje utjecaja potrošačkog društva na okoliš i klimatske promjene;

Redukciju količina  proizvedenog otpada, kroz procese ponovne upotrebe ili produženog vijeka trajanja proizvoda te reciklažu;

Smanjenje štetnog djelovanja otpada na okoliš i ljudsko zdravlje, te smanjenje sadržaja štetnih tvari u materijalima i proizvodima;

Informiranje što većeg broja građana svih dobnih skupina o jednostavnim akcijama koje mogu poduzeti u svakodnevnom životu i na taj način pridonijeti smanjenju količina odloženog otpada.

Više informacija o Europskoj sedmici za redukciju otpada može se naći na službenoj stranici European Week for Waste Reduction (EWWR): www.ewwr.eu .

11/11/2013
Kolegij istraživača - 08.11.2013. god.

U petak, 08.11.2013. godine u 1500 sati, u sali za postdiplomski studij, prof. dr Aleksandar Knežević prvi puta je predstavio naglaske iz svoje nove knjige u nastajanju „Kompendij - Energijska paradigma“. Knjiga treba izaći polovinom sljedeće godine.

 

04/11/2013
Kolegij istraživača - 01.11.2013. god.

U petak 01.11.2013. godine u 1500  Prof.dr Kasim Tatić održao je predavanje na temu „ Razvoj, kreativnost i okoliš“ u sali za postdiplomski studij Instituta za hidrotehniku u Sarajevu.

 

30/10/2013
Sastanak sa predstavnicima Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva

Premijer i ministar za privredu u Vladi Bosansko-podrinjskog kantona Goražde, Emir Frašto i Demir Imamović, sastali su se danas sa direktorom Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu prof.dr. Tarikom Kupusovićem.

Razgovarano je o izradi Studije izbora lokacija, plaža i kupališta na rijeci Drini u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde čiji je nosilac ovaj Institut, a voditelj projekta je inženjer Nedim Đipa.

Studijom treba obuhvatiti lokacije koje su sa vodoprivrednog aspekta pogodne za izgradnju plaža i kupališta (jezera) na obalama rijeke Drine u Bosansko-podrinjskom kantonu Goražde, a sama studija bi predstavljala polaznu osnovu za definisanje načina korištenja priobalja rijeke Drine, imajući u vidu da je u toku i izrada Prostornog plana BPK Goražde za period 2008-2028.godina.

Ministarstvo za privredu Bosansko-podrinjskog kantona Goražde iniciralo je izradu ove studije s ciljem poboljšanja turističke ponude i privlačenja potencijalnih investitora, a njena izrada olakšaće i ubrzati zakonsku proceduru  dobivanja prethodne vodne saglasnosti.

25/10/2013
Pilot studija za smanjenje količine neprihodovane vode i Master plan za snabdijevanje vodom naselja sjevernog dijela Tuzle

Predstavnik Western Blakans Investment Framework-a (WBIF) sa sjedištem u Beogradu dr. Marih Kerestecioglu 22.10.2013. posjetio je Općinu Tuzla te pohvalio lokanu vlast i JKP "Vodovod i kanalizacija" Tuzla sa urađenim do sada.
Riječ je o Pilot studiji za smanjenje količine neprihodovane vode i Master planu za snabdijevanje vodom naselja sjevernog dijela Tuzle. Cilj projekta je priprema konceptualnog Master plana i projektovanje primarnih cjevovoda i objekata sistema vodosnabdijevanja za mjesne zajednice Dragunja, Obodnica Gornja, Obodnica Donja, Dobrnja, Lipnica Gornja, Lipnica Srednja, Breške, Dokanj, Grabovica i Gornja Tuzla. 

Regionalni ekspert za vodovodne sisteme, Đevad Koldžo (HEIS), je prezentirao rezultate projekta i pokazao nekoloiko video zapisa sa terena u Tuzli, konkretno u Kužićima, gdje su sanirani veliki gubici u cjevovodima. 
Dobra saradnja sa vodovodom rezultirala je obećanjima da se već početkom 2014. godine može aplicirati za nova sredstva, a do sada je uloženo oko 500.000 Eura. 

Načelnik Općine Tuzla Jasmin Imamović nije krio oduševljenje postignutim te je izjavio da Općina Tuzla ima strategiju dugoročnog i sigurnog snabdijevanja vodom do 2035. godine. U sklopu ove strategije nastojimo imati potrebne projekte na osnovu kojih možemo tražiti kreditna sredstva.

Eksperti su ustanovili da u Tuzli postoji 31 mjerna zona koju je potrebno sanirati da bi se vodovodni sistem svrstao u prvu kvalitetnu grupu prema metodologiji koju je propisala Međunarodna asocijacija za vode (IWA).   Do sada je to učinjeno u Kužićima i Krojčici, a planiraju se na isti način smanjiti gubici i na ostalim evidentiranim lokacijama. 

- Tokom realizacije projekta postojala je odlična saradnja između Evropske komisije, konsultanta i Općine Tuzla. Veoma sam sretan da je Općina Tuzla na dobrom putu da smanji gubitke, što je dokazano kroz projekta implementiran  u ove dvije zone. Predložit ću Europskoj komisiji da se ovaj projekat proširi na sve oblasti koje pokriva općina Tuzla, kazao je ekspert za zaštitu životne sredine Merih Kerestecioglu.

Istaknuto je da je Tuzla, po kategorizaciji eksperata za oblast gubitaka vode, od početne ocjene „D“ (najgora) dostigla najbolju ocjenu „A“ za relativno kratko vrijeme. 

Projekat je finasiran od strane IPA 2008 za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu, Hrvatsku, Makedonju, Crnu Goru, Srbiju, Tursku i Island. Projekat je implementirao Institut za hidrotehniku iz Sarajeva (HEIS).

23/10/2013
Regionalni sastanak eksperata za povezivanje nauke i održivog razvoja

UNDESA (UN Department of Economic and Social Affairs) UN - Odjel za privredni razvoj i socijalna pitanja i Vlada Republike Hrvatske - Ministarstvo vanjskih i europskih poslova organizirali su u Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku 21. i 22. 10. 2013. godine regionalni sastanak eksperata za povezivanje nauke i održivog razvoja. Cilj je bio doprinijeti Globalnom izvještaju o održivom razvoju, koji se kroz nekoliko ovakvih regionalnih sastanaka priprema nakon Konferencije Rio+20, održane prošle godine. Identificirani su glavni naučno utemeljeni izazovi održivog razvoja iz perspektive Europe i Mediterana, koji će se unijeti u Globalni izvještaj, a čija radna verzija treba biti gotova 31.12. ove godine.

Uz zvaničnike UNDESE, sudjelovali su međunarodni stručnjaci, predstavnici vlada, naučnih instituta, međunarodnih organizacija i civilnog društva. Raspravljalo se o budućim pravcima upravljanja održivim razvojem te je uspostavljena mreža naučnih saradnika koji imaju proaktivnu ulogu u kreiranju politika održivog razvoja na lokalnim, nacionalnim, regionalnim i globalnom nivou.

Iz Bosne i Hercegovine je na ovom skupu učestvovao prof. dr Tarik Kupusović. Osim učešća u raspravi, prezentirao je „Opcije za jačanje povezivanja nauke i politika održivog razvoju na regionalnom i subregionalnim nivoima“.

18/10/2013
Informacija o posjeti delegacije iz Rijeke

Institut za hidrotehniku je 18.10. posjetila delegacija Javne Ustanove Zavod za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije iz Rijeke, na čelu s ravnateljem, prof. dr. sc. Mladenom Črnjarom. Uz prof. Kupusovića, u razgovorima je učestvovao i prof. dr. Kasim Tatić sa Ekonomskog fakulteta u Sarajevu. Razmijenjene su informacije o područjima ekspertize svakog od učesnika, ocijenjene buduće dodirne tačke i razmotrene mogućnosti buduće saradnje, uz sufinanciranje EU fondova, kao i na drugim područjima.

 

 

27/09/2013
Korak bliže izgradnji vjetroelektrane "Poklečani" vrijedne 110 mil EUR - U Posušju održana javna rasprava o projektu

Projektom izgradnje vjetroelektrane "Poklečani" predviđena je izgradnja 36 vjetroagregata, a ukupna planirana snaga vjetroelektrane bi trebalo da bude od 72 do 108 MW instalirane snage, u zavisnosti od izabranog isporučioca opreme koju će ponuditi prilikom javnog natječaja za isporuku vjetroagregata. Procijenjena vrijednost ukupne investicije je 110 mil EUR, a finansiranje je planirano iz kreditnih i vlastitih sredstava poduzeća. Planirani završetak izgradnje je kraj 2017. godine, rečeno je prilikom javne rasprave o ovom projektu koju je "Elektroprivreda HZ HB" održala u ponedeljak (23. septembar 2013.) u Posušju.

Okupljeni građani, predstavnici općine Posušje, udruženja i drugi zainteresovani imali su prigodu raspravljati o prezentiranim dokumentima: Procjena utjecaja na okoliš i društvo za vjetroelektranu "Poklečani", Plan uključivanja javnosti i Akcijski plan raseljavanja i eksproprijacije, koje su izradili "WYG International Limited" iz Engleske i Institut za hidrotehniku iz Sarajeva.

Inače, istraživanja vjetropotencijala na lokaciji VE "Poklečani" su počela decembru 2006. godine instaliranjem mjerne opreme za mjerenje potencijala vjetra. Vlada Federacije BiH je 2010. godine donijela odluku o pripremi i izgradnji VE "Poklečani" te zadužila "Elektroprivredu HZ HB" za njenu provedbu.

Prostornom osnovom Prostornog plana FBiH za razdoblje 2008 -2028. godina prihvaćeni su kandidovani energetski objekti "Elektroprivrede HZ HB" a među njima i VE "Poklečani". Pribavljena je lokacijska dozvola za postavljanje 50 metarskog stupa s instaliranom mjernom opremom za analizu parametra vjetra, koji se prikupljaju od 2010. godine.

Predstojeće aktivnosti su priprema dokumentacije za ishođenje prethodne vodne suglasnosti, okolišne dozvole, obnavljanje mjerne opreme na postojećem mjernom stupu i instaliranje dodatnog stupa s opremom za mjerenje potencijala vjetra, te ishođenje ostalih potrebnih dozvola i izrada projektne dokumentacije.


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...