Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

12/05/2014
Kolegij istraživača - 09.05.2014. god.

U petak, 09.05.2014. godine u 14:00 sati, u sali za postdiplomski studij, gdin Tomislav Grizelj i gđa Jasmina H. Bajramović, održali su predavanje na temu: „Opreme za tretman/obradu „otpada“ bez deponija/odlagališta“.

  

18/04/2014
Kolegij istraživača - 18.04.2014. god.

U petak, 18.04.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, dr Enes Šeperović, održao je predavanje na temu: „Model organizacije upravljanja prekograničnim riječnim slivom“.

 

09/04/2014
Održana finalna radionica projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, programa NATO - Science for Peace and Security

Finalna radionica projekta Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“ održana je u Doboju, hotel Integra, 01.04.2014 godine.

Realizacija ovog projekta započela je 2011. godine i zvanično završava u maju 2014. godine. Glavni cilj projekta je definiranje prijedlogarazvoja sistema podrške odlučivanju (Decision Support System – DSS), koji će omogućiti identifikaciju glavnih rizika vezanih za zagađenje okoliša riječnog sliva, prioritizaciju relevantnih specifičnih zagađujućih supstanci za promatrani sliv i poduzimanje konkretnih tehničkih mjera za redukciju zagađenja.

Za implementaciju projekta odabran je sliv rijeke Bosne kao pilot područje, a za koji su tokom ranijih projekata ustanovljeni izuzetno veliki pritisci zagađivača, kako u FBiH, tako i u RS. U protekle tri godine realizacije ovog projekta, a u svrhu postizanja spomenutog cilja, primijenjene su najmodernije tehnike uzorkovanja i sofisticirane kvalitativne i kvantitativne analitičke tehnike za određivanje relevantnih prioritetnih supstanci za podsliv rijeke Bosne.

Rezultate analiza su elaborirali stručnjaci Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, ali pod stručnim uputama eksperata Slovačkog instituta, s ciljem izvršavanja planiranih projektnih ciljeva, a koji uključuju slijedeće:

  • Definiranje ekološkog i hemijskog statusa rijeke Bosne, te maksimalnih dozvoljenih koncentracija prioritetnih supstanci koje razmatrani zagađivači mogu ispustiti u vodotok, a sve u skladu sa osnovnim principima Okvirne direktive o vodama EU,
  • Izradu prijedloga liste prioritetnih supstanci specifičnih za vodotok rijeke Bosne, a za koje je potrebno uspostaviti monitoring,
  • Izradu prijedloga tehničkih rješenja za redukciju zagađivanja, uključujući ekonomske analize,
  • Razvoj investicionog scenarija za donosioce odluka,
  • Poboljšanje naučne saradnje između zemalja učesnica programa, Slovačke i BiH

Tokom radionice prezentirani su ostvareni rezultati na projektu. Radionici su prisustvovali predstavnici nadležnih institucija za upravljanje vodama i zaštitu okoliša Federacije BiH i Republike Srpske, industrija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih lica.

Tekst uvodnog govora, prezentacije, te fotografije koje su nastale tokom trajanja radionice, mogu se pogledati na slijedećem linku:

http://heis.com.ba/projekat/?opcija=pregled_vijest&vid=126&jezik=eng&jezik=bhs

31/03/2014
Kolegij istraživača - 28.03.2014. god.

U petak, 28.03.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, Doc. dr Aleksandra Nikolić, održala je predavanje na temu: „KAKO ODGOVORITI NA IZAZOVE RAZVOJA – Poljoprivreda i upravljanje vodom“.

 

17/03/2014
Održan treći koordinacijski sastanak za projekat SEE River

Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu (HEIS) bio je domaćin Trećeg koordinacijskog sastanka projektnih partnera i ujedno Druge radionice za evaluaciju procesa izrade programskog alata SEE River Toolkit koji će doprinijeti održivom razvoju na riječnim koridorima, koji su održani 11. i 12. marta 2014. godine u Hotelu Saraj u Sarajevu. Nakon dvodnevnih sastanaka, 13. Marta je uslijedila jednodnevna studijska posjeta pilot područja za Bosnu i Hercegovinu, koja je obuhvatila nekoliko različitih lokacija na rijeci Neretvi.

Institut za hidrotehniku GF u Sarajevu (HEIS) je jedan od 26 partnera iz 11 država na projektu Međudržavnog Programa za Saradnju za Jugoistočnu Evropu pod nazivom “SEE RIVER – Održivo integralno upravljanje međunarodnim rječnim koridorima u državama Jugoistočne Evrope” koji je započeo u oktobru 2012. godine i traje 24 mjeseca. Projekat se finansira iz sredstava ERDF i IPA fondova Evropske unije.

Glavni cilj projekta je uspostaviti i ojačati multisektorsku mrežu zainteresiranih strana (stakeholdera) koji dijele teritoriju međunarodnog riječnog koridora, kako bi mogli zajednički razgovarati o procesima planiranja i implementacije radi integriranja postojećih sektorskih politika, planova i programa, a sa ciljem postizanja konsenzusa o integrativnom upravljanju.Partneri u projektu su najrelevantnije institucije iz oblasti upravljanja riječnim koridorima iz 11 država Jugoistočne Evrope.

Sastanak projektnih partnera je poslužio za redovno praćenje trenutnih i planiranje budućih aktivnosti na projektu, sa akcentom na pregled aktivnosti koje se odnose na izradu projektnog Toolkit-a, odnosno programskog alata, te pilot aktivnosti na rijeci Dravi i na ostalih 5 međunarodnih riječnih koridora na rijekama Bodrog, Prut, Soča, Neretva i Vjosa. Diskutovalo se o ključnim izazovima kao i o konačnim rezultatima svih pilot aktivnosti, kao također i o pristupu i identifikaciji narednih projekata koji će uslijediti kao rezultat trenutnih aktivnosti, te njihovoj integraciji u akcione planove na pilot područjima.

Studijska posjeta je obuhvatila posjete i obilaske nekoliko naseljenih mjesta u dolini rijeke Neretve, prije svega Konjic, gdje je stručni saradnik područnog ureda Agencije za vode slivova Jadranskog mora Mostar, g-din Edin Kraljušić objasnio trenutne i buduće aktivnosti ovog ureda i Općine Konjic na smanjenju zagađenja koje nastaje u ovom području, odnosno na izgradnji kolektora za prikupljanje otpadnih voda i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda grada Konjica. Učesnici su zatim imali priliku vidjeti prvu izgrađenu i najveću hidroelektranu na rijeci Neretvi sa akumulacijskim jezerom od maksimalno 30 km dužine u Jablanici, kao i jedno od historijskih mjesta iz Drugog svjetskog rata (Most na Neretvi), te Grad Mostar i Stari most sa Starim gradom koji se nalazi na popisu zaštićene kulturne baštine UNESCO-a. Sljedeća destinacija bila je posjeta izvoru rijeke Bune u Blagaju, lijeve pritoke Neretve, jednom od najjačih i najljepših kraških izvora u Evropi sa kapacitetom 43 m3/sec. i konačno obilazak Parka prirode Hutovo Blato površine 7.411 ha koji je Međunarodni Savjet za zaštitu ptica (ICBP) uvrstio u listu međunarodno važnih staništa ptica, i upisan je u listu močvara od međunarodne važnosti po metodologij Ramsarske konvencije, te se smatra jednim od najvećih zimovališta ptica na području Europe. 

 

17/03/2014
Kolegij istraživača - 14.03.2014. god.

U petak, 14.03.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, gosp. Božo Knežević, održao je predavanje na temu: „Upravljanje režimom malih voda“.

 

12/03/2014
Izrada Plana upravljanja otpadom za SBK/KSB za period 2014.-2024. godina

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu u partnerstvu i suradnji sa Ministarstvom prostornog uređenja, građenja, zaštite okoliša, povratka i stambenih poslova Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna (SBK/KSB), započeli su krajem januara 2014. godine realizaciju projekta izrade "Plana upravljanja otpadom za SBK/KSB za period 2014.-2024. godina". Glavni finansijer projekta je Fonda za zaštitu okoliša FBiH, a Institut i Ministarstvo učestvuju u sufinansiranju istog.

U sklopu projekta, u utorak, 11. marta 2014. godine, u velikoj sali Skupštine/Sabora SBK/KSB  u Travniku, održana je Uvodna radionica. Na radionici je prisustvovalo više od 45 predstavnika različitih zainteresiranih strana, uključujući i predstavnike Fonda za zaštitu okoliša FBiH, Federalnog ministarstva prostornog uređenja, Kantonalne uprave za šumarstvo, Općina iz SBK/KSB, te civilnog društva. Cilj radionice je bio upoznati različite zainteresirane strane sa načinom i dinamikom izrade Plana upravljanja otpadom za područje SBK/KSB, kojim će se definirati preduvjeti za uspostavu održivog integralnog sistema upravljanja otpadom. Također, izrada ovog Plana će doprinijeti dostizanju strateškog cilja Federalne strategije zaštite okoliša, odnosno smanjenju rizika po okoliš i zdravlje ljudi i uspostavi prioritetne infrastrukture za integralno upravljanje otpadom.

10/03/2014
Kolegij istraživača - 07.03.2014. god.

U petak, 07.03.2014. godine u 14:00 sati, u sali za postdiplomski studij, gosp. Ranko Tica, održao je predavanje na temu: „GIS i Business Intelligence“.

 

22/02/2014
Kolegij istraživača - 21.02.2014. god.

U petak, 21.02.2014. godine u 15:00 sati, u sali za postdiplomski studij, Fethi Silajdžić, direktor ENOVA, održao je predavanje na temu: „Kako korporativna kultura utiče na poslovanje firme“.

19/02/2014
Održan četvrti koordinacioni sastanak partnera u projektu „GREEN PARTNERSHIPS - Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije“

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu bio je organizator četvrtog koordinacionog sastanka projekta „GREEN PARTNERSHIPS - Lokalna partnerstva za zelenije gradove i regije“. Sastanak je održan u periodu od 04.-07. februara 2014. godine, u prostorijama hotela Saraj u Sarajevu. Svi partneri projekta su prisustvovali sastanku uključujući i Project officer-a MED Programa gosp. Javier Gomez Prieto.

U okviru koordinacionog sastanka organizirane su i studijske posjete čiji cilj je bio predstaviti partnerima primjere uspješne implementacije projekata iz oblasti energetske efikasnosti i korištenja obnovljivih izvora energije na području Kantona Sarajevo. Organizirane su studijske posjete tvornici solarnih kolektorau Vogošći kao primjer korištenja obnovljivih izvora energije u Kantonu Sarajevo, te Mašinskom fakultetu u Sarajevukoji predstavlja primjer energetski efikasnog i certificiranog objekta. Tokom posjete fabrici partneri su upoznati sa proizvodnim procesom proizvodnje te načinom instalacije i rada solarnih kolektora. Prezentaciju uspješne implementacije Projekta energetske efikasnosti Mašinskog fakulteta u Sarajevu, čiji su rezultati bili rekonstrukcija i energetski audit i certificiranje objekta, partnerima je održala Svjetlana Zečević, dipl. inž. arh.


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...