Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

23/09/2013
Potpisivanje ugovora za izradu hidrodinamičkog modela i mapa rizika od poplava za poplavna područja na slivu rijeke Une

Rijeka Una pri pojavi valova velikih voda plavi šire područje općine Bihaća. Poplavama su obuhvaćeni dolinski predjeli između Ripča i Pokoja, te dolina pritoke Klokot.

Neravnomjernost vodnog režima nizvodno od Bihaća, za posljedicu imaju česta plavljenja i na dijelu Une od općine Bosanska Krupa, nizvodno do Bosanske Otoke.

Zbog toga je Agencija za vodno područje rijeke Save, Sarajevo pokrenula aktivnosti na izradi hidrodinamičkih modela i mapa rizika na ovim poplavnim područjima. Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta“ iz Sarajeva je odabran kao najpovoljniji  izvođač i  04.09.2013.godine je potpisan ugovor sa Agencijom.

Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu je do sada izradio mape opasnosti i mape rizika za vodotoke I kategorije u FBiH. Također smo učestvovali u pripremi BiH nacionalnog izvještaja o poplavnim rizicima u slivu rijeke Dunav, za potrebe izvještavanja prema  Međunarodnoj komisiji za zaštitu Dunava (International Commission for the Protection of the Danube River-ICPDR).

Bosna i Hercegovina je na sastanku Radne grupe za poplave usmeno i pohvaljena za svoj angažman i poštivanje dogovorenih rokova za pripremu i slanje izvještaja.

Izrada hidrodinamičkog modela i mapa rizika za područja Bihaća, Bosanke Krupe i Bosanske Otoke,  predstavlja samo još jednu referencu u nizu za našu kuću koja nastoji djelovati u skladu sa svojom vizijom.

23/09/2013
Noć istraživača u BiH - RiNG.BA.13

U Sarajevu će 27.septembra 2013. godine na Vilsonovom šetalištu biti održana manifestacija „Noć istraživača BiH 2013“. To je europska inicijativa, kojoj se od 2005. godine, od kada se organizira, pridružilo preko 300 gradova u 32 europske države.Od prošle godine i Bosna i Hercegovina je dio ove inicijative, kada se „Noć istraživača“ slavila u Banja Luci. Ove godine, Banja Luci se pridružilo i Sarajevo, te će ova manifestacija po prvi put biti istovremeno održana u dva grada BiH.

Organizatori manifestacije u Sarajevu su Oxfam ured u BiH, HEIS - Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu, u saradnji sa TIDEA doo iz Banja Luke, dok je Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke u potpunosti podržalo manifestaciju u ulozi suorganizatora i glavnog pokrovitelja.

Sve detalje o manifestaciji, uključujući i program za oba grada, možete pronaći na www.nocistrazivaca.ba, ili facebook profilu: https://www.facebook.com/NocIstrazivacaBiH

„Noći istraživača BiH 2013“ jeste da se posjetiocima približi nauka i istraživanje na praktičan, edukativan i zabavan način.

„Noć istraživača“ se od 2005. godine organizuje širom Evrope svakog posljednjeg petka u mjesecu septembru, pod pokroviteljstvom FP7 programa Evropske unije, sciljem promocije naučnih istraživanja, podsticanja mladih da razmišljaju o karijeri istraživača, kao i podizanja svijesti šire javnosti o uticaju raznih istraživanja na svakodnevni život. Za više informacija o Noći istraživača posjetite stranicu Evropske komisije

 http://ec.europa.eu/research/researchersnight/events_en.htm.

Bosna i Hercegovinaje 2012. godine po prvi put učestvovala u ovoj evropskoj inicijativi, kroz realizaciju projekta Noć istraživača Banjaluka 2012 (RNBL'2012).

Ove godine manifestacija će se održati u dva grada BiH, Sarajevu i Banjaluci, s ciljem promocije važnosti naučno-istraživačkog rada u svakodnevnom životu i ukupnom razvoju zemlje, uključujući konkurentnost, ekonomski rast i zapošljavanje. Projekat će biti realizovan pod sloganom „Nauka je strava!“ kojim želimo da skrenemo pažnju na uticaj nauke i istraživanja na sudbinu naše planete u modernom vremenu i budućnosti.

Aktivnosti planirane u okviru manifestacije zasnivaju se na mješavini nauke, umjetnosti i umjetničkih izvedbi, te će na ponudi biti grupni sastanci sa naučnicima, diskusije o temama koje su relevantne za nauku i istraživanja, inovativni koncepti kroz koje se mladi mogu upoznati sa “zelenom naukom”, te interaktivnim eksperimentima. Učesnici manifestacije su brojne institucije, organizacije i kompanije koje se bave nekim od aspekata naučno istraživačkog rada. 

Ovu inicijativu podržale su i brojne druge institucije, domaće i strane organizacije, te nevladin sektor u BiH.

12/07/2013
Studijska posjeta studenata Delft Univerziteta Tehnologije

11.07.2013. Institut za hidrotehniku Građevinskog fakulteta u Sarajevu posjetila je grupa od 2 profesora i 23 studenta master programa Upravljanje vodama sa TU Delft Univerziteta iz Holandije. Posjeta je realizirana u okviru studijskog putovanja koje su studenti organizirali u 4 države u razdoblju od 7. – 16. jula, 2013 i to u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Hrvatskoj, sa ciljem upoznavanja ovog regiona kroz prizmu rada institucija iz sektora voda te posjetama nekim od značajnijih hidrotehničkih građevina u regionu.

Tokom svoje posjete, studenti se se upoznali sa radom HEIS-a kao i aktulenim projektima iz oblasti upravljanja vodama i okoliša. Prezentacije su držali  prof.dr Tarik Kupusović, mr. Dalila Jabučar, prof. dr. Branko Vučijak, doc. dr Admir Ćerić i doc. dr Irem Silajdžić. Studenti su posjetili i HEIS-ovu Laboratoriju za ispitivanje kvaliteta voda, gdje ih je osoblje upoznalo sa organizacijom rada Laboratorije, raspoloživom opremom te aktuelnim projektima. 

26/06/2013
Potpisivanje ugovora za obavljanje monitoringa

Na zaštićenim područjima Skakavac i Bijambare u narednom periodu od godinu dana, vršit će se stalni kvantitativno-kvalitativni  monitoring  vodnih pojava koje tu egzistiraju. Monitoring predviđa praćenje hidrološkog režima i kvaliteta voda u različitim periodima godine, odnosno u različitim hidrološkim uvjetima.

Dana 26.06.2013.godine potpisan je ugovor između „Kantonalne javne ustanove za zaštićena prirodna područja“, koju predstavlja direktor, mr. sci. Osman Delić kao naručilac i „Instituta za hidrotehniku Građevinskog fakulteta“ iz Sarajeva, koga predstavlja direktor, prof. dr Tarik Kupusović, dipl.ing.građ., kao realizator programa monitoringa. Ugovor je potpisan u prostorijama Instituta za hidrotehniku G.F. u Sarajevu

26/06/2013
Održana prva nacionalna radionica u okviru projekta SEE RIVER

ZAJEDNIČKA VIZIJA ZA NERETVU

7.juna 2013. godine u Mostaru je održana Prva radionica sa zainteresiranim stranama duž riječnog koridora Neretve u Bosni i Hercegovini. Riječni koridor predstavlja dio riječnog sliva sa najvećom koncentracijom različitih pritisaka. U okviru radionice učesnicima je predstavljen SEE RIVER projekt, kao i iskustvo koncepta održivog međusektorskog upravljanja za rijeku Dravu. Cilj radionice bio je uspostaviti međusektorsku mrežu zainteresiranih strana, koje će učestvovati u diskusiji i dati svoj komentar na nacrt ciljeva za stvaranje zajedničke vizije za područje Neretve u pravcu održivog upravljanja vodama.

Kao osnova za stvaranje zajedničke vizije zainteresiranih strana urađen je nacrt ciljeva  o zajedničkom pristupu u upravljanju vodama, zaštiti od poplava, hidro-energetskom korištenju i zaštiti prirode i očuvanju biodiverziteta za rijeku Neretvu, a u skladu sa relevantnim EU Direktivama iz ovih oblasti. Jedan od ciljeva upravo ukazuje na težnju da bi rijeka Neretva trebala biti primjer uspješne integralne provedbe politika EU o upravljanju vodama i zaštite od poplava,  obnovljivim izvorima energije i održivom korištenju hidroenergije, zaštite okoliša i očuvanja bioraznolikosti na rijeci Neretvi kao prekograničnom riječnom koridoru.

Okvirna Direktiva o vodama, Direktiva o upravljanju poplavnim rizicima, Direktiva o očuvanju biodiverziteta i Direktiva o staništima predstavljaju osnov za upravljanje riječnim koridorom Neretve. Obzirom da je  Bosna i Hercegovina  potvrdila svoje opredjeljenje da postane članica EU,  vlade u BiH bi trebale težiti ka potpunoj i harmoniziranoj implementaciji navedenih EU direktiva, kako bi prirodnim resursima prekograničnog sliva Neretve upravljale u skladu sa temeljnim načelima koja su propisana istim.

 

Više o projektu SEE RIVER možete pogledati ovdje:

O projektu_SEE River.doc

Prvi nacrt vizije za Neretvu.doc

http://www.see-river.net/about-river.4.html

18/04/2013
Uspješno okončana akcija smanjenja gubitaka u zoni „Kužići“ - Tuzla!

U okviru izrade projekta „Master plan za sjeverni dio općine Tuzla“, koji se finansira sredstvima EU, u zoni „Kužići“ u kojoj živi više od 3000 stanovnika Tuzle provedena je akcija smanjenja gubitaka vode. Na samom početku akcije utvrđeno je da gubici vode u ovoj zoni iznose 22,4 l/s, i da postoji realna vjerovatnoća da stanovništvo ovog naselja ostane bez napajanja vodom.

Stručnjaci Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva koji su angažirani od strane konzorcijuma kojeg vodi COWI, primjenjujući najnovije tehnologije, propisane od Međunarodne Asocijacije za vode (IWA), suvremenu opremu za mjerenje i zvučnu detekciju gubitaka, te iskustvo građeno posljednjih 20 godina na velikom broju sličnih projekata u zemlji i inozemstvu, su za samo 4 mjeseca uspjeli gubitke svesti sa početnih 22,4 na samo 4,2  l/s, odnosno na nivo tzv „neizbježnih gubitaka“, granice ispod koje dalje smanjenje nije isplativo. U okviru akcije su pronalažena mjesta curenja vode, te otkrivani ilegalni potrošači. Pri tome se mora istaći iskazana spremnost vodovoda Tuzla da se uhvati u koštac sa svim problemima koji ugrožavaju osnovnu funkciju vodovoda, uredno snabdijevanje legalnih potrošača vodom.

Zadovoljni rezultatima postignutim u zoni Kužići, vodovod Tuzla je uputio zahtjev da se akcija smanjenja gubitaka vode  nastavi i u drugim dijelovima Tuzle, na što su investitori odgovorili potvrdno, te će u slijedećim mjesecima akcija na isti način biti provedena i u zoni Krojčica u kojoj živi oko 2000 stanovnika Tuzle.

03/04/2013
Prva radionica u okviru projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, programa NATO - Science for Peace and Security

U četvrtak 21.marta 2013 godine održana je prva radionica u okviru projekta „Razvoj sistema podrške odlučivanju za smanjenje rizika od okolišnog zagađenja rijeke Bosne“, u prostorijama hotela Hollywood u Sarajevu.

Ovaj projekat, u trajanju od tri godine, finansiran je od strane Sjeverno atlantskog vojnog saveza (North Atlantic Treaty Organization - NATO) – Odjel Nauka za mir i sigurnost i realizira se u partnerstvu dva Instituta za istraživanje u oblasti voda: Nacionalne referentne laboratorije za vode Slovačke iz Bratislave i Instituta za hidrotehniku iz Sarajeva, Bosna i Hercegovina.

Kroz realizaciju ovog projekta definirat će se prijedlograzvoja sistema podrške odlučivanju (Decision Support System – DSS), koji ujedno predstavlja glavni cilj ovog projekta. Definiranje i razvoj spomenutog sistema omogućit će:

·         identifikaciju glavnih rizika vezanih za zagađenje okoliša riječnog sliva, i

·         definiranje preporuka tehničkih rješenja za redukciju/uklanjanje zagađenja.

Teme koje su se obrađivale tokom prve radionice:

·         Predstavljanje planiranih, izvršenih i budućih projektnih aktivnosti, te očekivane rezultate,

·         Upoznavanje i primjenu osnovnih principa ocjene statusa voda prema Okvirnoj direktivi o vodama EU

·         Prikazivanje preliminarnih rezultata monitoringa površinskih i otpadnih voda na profilima pozicioniranim dužinom vodotoka rijeke Bosne, tokom zajedničkog uzorkovanja u periodu august-septembar 2012 godine

·         Upoznavanje javnosti sa ustanovljenim ekološkim i hemijskim statusom rijeke Bosne

·         Upoznavanje javnosti sa osnovnim principima pasivnog uzorkovanja

Organizatori radionice su iskoristili priliku da se zahvale predstavnicima Agencije za vodno područje rijeke Save iz Sarajeva i Vode Srpske – Područna kancelarija sliva rijeke Bosne iz Doboja , te industrijama: Prevent Leather Sarajevo iz Visokog, Termoelektrana Kakanj, ArcelorMittal iz Zenice, Natron Hayat iz Maglaja i Rafinerija ulja Modriča, koji su pružili veliku podršku i pomoć tokom perioda uzorkovanja površinske vode rijeke Bosne i otpadnih voda.

Prisutni su aktivno učestvovali tokom cijelog trajanja radionice, te su iskazali veliku zainteresovanost za sudjelovanje u narednim fazama projekta. Organizatori radionice su se obavezali da će učesnike, ali i širu naučnu i političku javnost obavještavati o rezultatima projekta putem novinskih članaka, objavljenih radova u stručnim časopisima, interneta i drugih načina obavještavanja.

Tekst uvodnog govora, prezentacije, te fotografije koje su nastale tokom trajanja radionice, mogu se pogledati na slijedećem linku:

http://heis.com.ba/projekat/?opcija=pregled_vijest&jezik=eng&jezik=bhs&jezik=eng&jezik=eng&jezik=bhs

27/02/2013
U organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH održan je info dan na temu „Europska povelja za istraživače i kodeks zapošljavanja istraživača“

U Sarajevu je 25.2.2013 godine u organizaciji Ministarstva civilnih poslova BiH održan info dan na temu „Europska povelja za istraživače i kodeks zapošljavanja istraživača“.  Ova Povelja predstavlja niz općih načela i uvjeta koji određuju uloge, odgovornosti i prava istraživača, kao i poslodavaca i / ili financijera istraživanja. Cilj Povelje je osigurati da priroda odnosa između istraživača i poslodavaca ili financijera istraživanja bude pogodna za uspješno stvaranje, prijenos, dijeljenje i širenja znanja i tehnološkog razvoja, te da utiče na uspješan  razvoj karijere istraživača. Povelja također prepoznaje vrijednost svih oblika mobilnosti kao sredstva za poboljšanje profesionalnog razvoja istraživača.

Povelja poziva istraživače i poslodavce da djeluju odgovorno i kao profesionalci u svojoj radnoj sredini, kao i da prepoznaju jedni druge kao takve. Povelja se odnosi na sve istraživače u Europskoj uniji i u svim fazama njihove karijere, a obuhvaća sva područja istraživanja i u javnom i u privatnom sektoru, bez obzira na pravni status poslodavca ili vrstu organizacije. Istraživači  i poslodavci koji se pridržavaju ove Povelje također će poštivati temeljna prava i ​​načela prepoznata u Povelji o temeljnim pravima Europske Unije. Sama povelja posebno navodi za istraživače principe poput Slobode istraživanja, Etičke principe, Profesionalne odgovornosti i Stručnog stava, Dobrih praksi istraživanja, Diseminaciji i Uključivanju javnosti. Istovremeno Povelja za poslodavce postavlja principe kao što su Eliminiranje diskriminacije, Priznavanje profesije, Stvaranje istraživačkog ozračja i radnih uvjeta, Stabilnost i stalnost zapošljavanja, Spolne ravnoteže, Razvoja karijere, Plaća, Stalnom razvoju, Pristup savjetima za razvoj karijere i dr. Povelja također određuje i  osnovne principe zapošljavanja istraživača, koji sa svim prethodno navedenim principima čini cjelinu sa ciljem da EU istraživački sektor postane vodeća snaga u ovoj oblasti u svijetu i dinamički pokretač EU gospodarstva u budućnosti.

I Bosna i Hercegovina se u svom procesu pristupanja EU svakako treba prilagoditi kretanjima i u oblasti istraživanja. Analizirajući navedene principe koji se odnose na poslodavce i na procedure zapošljavanja istraživača Institut za hidrotehniku je zaključio da ih u velikoj većini već i primjenjuje kao i da svojim djelovanjem i predstavlja dio Europskog istraživačkog prostora (European Research Area), pa je direktor Instituta prof. dr Tarik Kupusović na ovom skupu sa zadovoljstvom i svečano potpisao Povelju.

21/02/2013
Evropska agencija za okoliš organizirala radionicu u Ljubljani na temu: „Buduća korištenja voda i izazovi razvoja hidroenergije u zemljama Zapadnog Balkana“

Evropska agencija za okoliš – Topik centar za vode je od  11 – 13. februara 2013. u Ljubljani organizirala radionicu na temu „Buduća korištenja voda i izazovi razvoja hidroenergije u zemljama Zapadnog Balkana“. Kao pozvani ekspert u ime Bosne i Hercegovine, na radionici je učestvovao i prof. dr Tarik Kupusović, uz predstavnike relevantnih ministarstava i agencija iz BiH. Saopštio je prezentaciju o „Razvoju voda-energija-klimatske promjene lanca sa okolišnim aspektima u BiH“, te aktivno učestvovao u razradi vizija i scenarija za razvoj sektora u Zapadnom Balkanu do 2020, 2033 i 2060 godine. Dnevni red, sve prezentacije, kao i vizije sa četiri razrađena scenarija, mogu se pogledati na:

http://forum.eionet.europa.eu/eea-west-balkans-cooperation-interest-group/library/etc-inland-coastal-and-marine-waters-activities-wb/etc-icm-west-balkan-ipa_hydropower-water-use_2013/2013_regional-workshop-hydropower-water-use-ljubljana

04/01/2013
Tehnička ocjena i monitoring Programa izgradnje malih hidroelektrana u Pakistanu

Sjeverozapadni dio Pakistana (KPK) ima veoma bogat hidroenergetski potencijal. Tu se također nalaze udaljena područja sa mnogo sela koja nemaju pristup električnoj struji. U principu, to su područja sa značajnim stepenom siromaštva. S ciljem smanjenja siromaštva i pružanja pomoći za razvoj ovih područja, EUD je odlučila da dodijeli sredstva (između ostalog) za razvoj određenog broja malih hidroelektrana u selima koja potpadaju pod 7 okruga u regiji Malakand.

NVO (Program podrške ruralnom razvoju sela Sarhad – SRSP) sa sjedištem u Peshawaru potpisala je ugovor u sklopu programa vrijednog 40 miliona eura pod nazivom PEACE (Program za ekonomski napredak i jačanje zajednice). Veliki dio ovog Programa, skoro 50%, vezan je za strukturu i realizaciju programa izgradnje 240 malih hidroelektrana u regiji tokom perioda od četiri godine.

Stručnjak ispred Instituta za hidrotehniku Sarajevo, gosp. Nijaz Lukovac, izabran je  s ciljem pružanja konsultantskih usluga tokom prve godine realizacije Programa. Aktivnosti su podijeljene u 4 misije koje se sastoje od ukupno 84 radna dana (oko 70.000 eura). Zadaci Konsultanta su sljedeći:

  1. Faza I: tehnička ocjena: april 2012. godine;
  2. Faza II: jačanje kapaciteta putem obuke osoblja i procjene lokalnih proizvođača opreme: juni – juli 2012. godine;
  3. Faza III: nadzor tokom uvodne faze projekta i uspostavljanje sistema monitoringa, vršenje dodatnih aktivnosti za jačanje kapaciteta u skladu sa potrebama: novembar 2012. godine;
  4. Faza IV: nadzor i procjena realizacije projekta: maj – juni 2013. godine.

Prve tri faze su uspješno završene i Program je u fazi mirovanja. U prvoj fazi, prijedlog projekta je ispitan i unaprijeđen na osnovu prijedloga Konsultanta. U drugoj fazi, između ostalog, Konsultant je obavio proces jačanja kapaciteta tehničkog osoblja SRSP-a i to u vidu sedmodnevne radionice, a također su SRSP-u date i smjernice za unapređenje projektovanja. U trećoj fazi, zajedno s drugim kursom obuke, Konsultant je uspostavio program monitoringa. U preostaloj četvrtoj fazi, Konsultant će obaviti prvi krug monitoringa nad malim hidroelektranama koje će biti izgrađene i projektovane do maja 2013. godine. 


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...