Naslovna stranica Novosti Zaposlenici Kontakt

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr.sc. Dalila Jabučar, pod nazivom:

RAZVOJ METODOLOGIJE PROCJENE RIZIKA OD POPLAVA"

Javna odbrana će se održati dana, 05.04.2017. godine (srijeda) sa početkom u 11.00 sati u sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić", USRC „Mithat Hujdur-Hujka", Sjeverni logor. Zainteresirani mogu pogledati doktorsku disertaciju u Dekanatu Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru i u Univerzitetskoj biblioteci svakim radnim danom do 13.00  sati.

01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
 
Dana 30.01.2017. godine sa početkom u 10:00 sati u prostorijama Instituta za hidrotehniku Sarajevo održan je sastanak u cilju prezentiranja realizacije projekta „Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo“, kojeg realizira Konzorcij: Institut za hidrotehniku Sarajevo, BiH i Setec Engineering GmbH & Co KG (SETEC) Klagenfurt, Austrija. 
Na sastanku prezentirana je metodologija izrade studije, ljudi koji su angažovani na realizaciji, oprema koja se koristi, kao i plan realizacije aktivnosti iz projektnog zadatka, detaljno prezentiranih u okviru Početnog izvještaja.
Sastanku su prisustvovali Elmedin Konaković, premijer Kantona Sarajevo, Senad Hasanspahić, ministar komunalne privrede i infrastrukture Kantona Sarajevo, Nezir Hadžić, direktor KJKP „Vodovod i kanalizacija“ d.o.o. Sarajevo sa upravom preduzeća, članovi Tima Vlade Kantona Sarajevo za nadzor implementacije projekta, te predstavnici Konsultanata. 
Ovom prilikom prof. Tarik Kupusović poklonio je premijeru Elmedinu Konakoviću knjigu o akademiku Josipu Baću – Znamenitom istraživaču podzemnih voda.
 
 
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
 
Radionica će se održati u ponedjeljak, 28.11.2016.god. u 10:00 u sali Općine Centar (205/II), ulica Mis Irbina br.1, Sarajevo.
 
U okviru ove I radionice prezentirat će se nacrt Izvještaja o stanju okoliša KS i lista problema. Ovaj izvještaj daje analizu i sintezu uzročno-posljedičnih odnosa između ljudskih aktivnosti i okoliša, pregled stanja u oblastima zaštita prirode, upravljanje vodama, upravljanje kvalitetom zraka, zaštita zemljišta i upravljanje otpadom, zatim daje pregled institucionalnog i zakonodavnog okvira sektora zaštite okoliša, pregled u oblasti obrazovanja o okolišu, te ocjenu nivoa javne svijesti po pitanju okoliša u KS. 
 
Nacrt Izvještaja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo je dostupan na ovom linku.
 
U skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša FBiH („Sl. novine FBiH“, br. 33/03, 38/09), KEAP se donosi na period od najmanje pet godina. Prijedlog KEAP-a, odnosno svi izvještaji koji se kreiraju kroz faze pripreme ovog dokumenta, treba biti dostupan javnosti u cilju davanja prijedloga, komentara i primjedbi.
 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS je Naručilac, a Zavod za izgradnju KS je Implementator projekta izrade KEAP-a. Projekat realizuje Konzorcij u sastavu Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo, i Enova d.o.o. Sarajevo.
18/11/2016
USPJEŠNO ZAVRŠEN PROJEKAT „Program jačanja kapaciteta javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima“
 
U okviru Javnog poziva Fonda za zaštitu okoliša FBiH za dodjelu sredstava za realizaciju programa, projekata i sličnih aktivnosti iz područja zaštite okoliša za 2015. godinu, Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo je u periodu novembar 2015. – novembar 2016. realizirao projekt pod nazivom "Program jačanja kapaciteta javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima", a u okviru provođenja aktivnosti na jačanju kapaciteta ustanova koje se bave upravljanjem zaštićenim područjima a koje je predviđeno Federalnom strategijom zaštite okoliša pod Strateškim ciljem 4.1 Zaštita biodiverziteta i geodiverziteta FBiH kroz uspostavljanje i jačanje institucionalnog okvira za realizaciju efikasnijih mjera. 
Cilj projekta je bio ojačati kapacitete javnih ustanova za upravljanje zaštićenim područjima za bolju i efikasniju zaštitu biodiverziteta u FBiH. 
U projektu su učestvovale sljedeće institucije:
JP „Nacionalni park Una“,
KJU za zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo,
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša KS, 
JP „ŠPD ZE-DO Kantona d.o.o. Zavidovići“,
JP „Park prirode Hutovo blato“,
Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNK,
JU Zaštićeni pejzaž „Konjuh“, Kladanj,
Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i zaštite okoliša ŽZH,
Park prirode Blidinje,
Spomenik prirode „Prokoško jezero“,
Općina Fojnica,
Ministarstvo prostornog uređenja i zaštite okolice TK.
Projekat je finansiran od strane Fonda za zaštitu okoliša FBiH, uz sufinansiranje KJU Zaštićena prirodna područja Kantona Sarajevo.
Rezultati projekta:
Realizacija 6 treninga iz oblasti koje su od značaja za efikasno upravljanje zaštićenim područjima;
15 profesionalaca iz javnih ustanova je savladalo vještine za upravljanje zaštićenim područjima  i osposobljeni su za samostalni rad;
Izrada 5 setova smjernica za efikasno upravljanje zaštićenim područjima (smjernice za planiranje upravljanja u zaštićenim područjima, smjernice za korištenje GIS-a, smjernice za procjenu biodiverziteta i monitoring stanja, smjernice za finansiranje zaštićenih područja, smjernice za izradu komunikacijske strategije);
Promovirana saradnja među institucijama koje se bave upravljanjem zaštićenim područjima u FBIH kroz razmjenu znanja i postignuća i davanje poticaja za kreiranje zajedničkih projekata.
14/10/2016
Europska Noć istraživača 2016

Konzorcij sačinjen od Instituta za hidrotehniku d.d. Sarajevo (HEIS), OXFAM Italia - ured u BiH i Tidea d.o.o. Banja Luka organizira manifestaciju pod nazivom „Noć istraživača BiH“, u kojoj BiH učestvuje od 2012. godine.

U petak, 30. Septembra 2016. održana je manifestacija Noć istraživača BiH 2016. u šest gradova: Sarajevo, Banja Luka, Mostar, Bijeljina, Goražde i Travnik.

Manifestacija u Sarajevu organizovana je na Vilsonovom šetalištu, a otvorili su je gosp. Khaldoun Sinno, zamjenik šefa Delegacije Europske unije u BiH i gosp. Nedžad Koldžo, načelnik općine Novo Sarajevo, koja je svake godine domaćin i jedan od sponzora manifestacije u Sarajevu.

Po prvi put ovoj manifestaciji pridružio se Zemaljski muzej BiH, čije je stručno osoblje pripremilo sedam različitih i zanimljivih radionica i prezentacija, a svoja vrata otvorio je i Historijski muzej BiH. Sve generacije posjetitelja, a bilo ih je i starih i mladih, mogli su uživati u ponuđenim sadržajima, a poseban edukativan i zabavan program pripremljen je za djecu u vidu radionica, crtanja, muzike i edukativnih predavanja. Posjetitelji su bili u mogućnosti učestvovati u različitim interaktivnim eksperimentima i naučnim igrama, izložbama, kvizovima, projekcijama, radionicama.

Posebno je interesantan angažman Instituta za hidrotehniku, koji svake godine u okviru organizacije ovog događaja priredi i laboratorijske eksperimente na temu voda za najmlađe, a sve u cilju približavanja istraživanja u oblasti voda mladima. Institut je tradicionalno zadužen i za rad sa osnovnim i srednjim školama Kantona Sarajevo, koji ima za cilj poticanje mladih na istraživački rad kroz vannastavne aktivnosti u školama, te prezentaciju učeničkih radova na samoj manifestaciji. Ove godine, predstavljeno je 20 istraživačkih projekata koje su pripremili učenici sarajevskih srednjih škola, te učenici Međunarodne srednje škole Tuzla.

Pored navedenog, Institut za hidrotehniku svake godine ima zadatak osmisliti i realizirati Sajam nauke i inovacija, a koji je ove godine ponudio posjetiocima prezentacije dostignuća i inovacija iz oblasti: biologije, medicine, stomatologije, građevinarstva i arhitekture, astronomije, elektrotehnike, geologije i drugih.

 

 

28/07/2016
Obavijest o anketiranju
Poštovani, 
 
U toku je anketiranje građana o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, u sklopu Projekta izrade dokumenta „Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016. – 2021. godina (KEAP)“ (u daljnjem tekstu: Projekt). 
Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša Kantona Sarajevo je za realizaciju navedenog Projekta izabralo Konzorcij kojeg sačinjavaju Institut za hidrotehniku d.d. Sarajevo i Enova d.o.o. Sarajevo.
U svrhu anketiranja stanovništva Kantona pripremljen je anketni Upitnik za istraživanje javnog mišljenja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, koji možete tražiti od strane predstavnika Vaše mjesne zajednice.  
Upitnik možete popuniti i elektronskim putem, a isti je dostupan na web linku:
http://www.enova.ba/anketa-KS.html 
 
Anketa je u potpunosti anonimna, a dobiveni odgovori bit će predmet stručne analize nivoa svijesti građana o zaštiti okoliša, mišljenja o stanju okoliša, te prepoznavanja prioritetnih problema u okolišu Kantona Sarajevo. U konačnici, ova analiza će voditi kreiranju akcionog plana zaštite i unapređenja stanja okoliša Kantona Sarajevo. 
 
Vaše mišljenje je bitno!
 
Molimo vas da popunjene upitnike predate predstavnicima Vaše mjesne zajednice ili pošaljete na broj faksa 033/ 279 - 108 ili na e-mail adrese ajla.mehmedovic@enova.ba; ines.fejzic@enova.ba (ili vildana.gokovic@heis.ba) najkasnije do 05.09.2016. godine.
 
 
Unaprijed hvala na saradnji.
27/07/2016
Novim KEAP-om do boljeg okoliša i održivog razvoja

Krajem aprila 2016. godine započela je realizacija projekta "Izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016 - 2021. godina (KEAP)", čiji je naručilac Ministarstvo prostorog uređenja, građenja i zaštite okoliša, u saradnji sa Zavodom za izgradnju KS. Izvršilac je konzorcij kojeg čine dvije firme: ''Institut za hidrotehniku'' d.d. i ''ENOVA'' d.o.o. Sarajevo, koji su odabrani putem javnih nabavki.

Tim povodom, je 07.07.2016. godine u organizaciji resornog ministarstva održan prvi radni sastanak Komisije za praćenje i koordinaciju predmetnog projekta, na kojem je predstavnik konzorcija predstavio Početni izvještaj za izradu KEAP-a, koji sadrži, između ostalog, plan i organizaciju rada na Projektu, zadatke koji se planiraju realizovati u narednom periodu i dinamiku, ključne eksperte koji učestvuju u izradi KEAP-a, i sl. Osim navedene komisije, proces izrade ovog ključnog strateškog dokumenta u oblasti zaštite okoliša pratiće i Savjetodavni odbor, sastavljen od resornih ministara za pojedine oblasti, načelnika općina, predstavnika stručnih zavoda i institucija, te nevladinih organizacija i javnih komunalnih preduzeća.

Cilj obezbijeđenja KEAP-a je, da se kroz cjelovit snimak i analizu stanja identifikuju društveno - ekonomski pokretači promjena u okolišu (industrija, transport, energetika, turizam, izgradnja infrastrukture, prostorno planiranje, stambeni objekti, okolinski rizici od korištenja hemikalija i sl.), te da se utvrde uticaji na okoliš na koje Kanton Sarajevo mora dati odgovore, realno planirajući prioritetne mjere, nosioce aktivnosti i finansijska sredstva za naredni petogodišnji period.

Kantonalnim planom zaštite okoliša određuju se prioriteti i aktivnosti u svrhu poboljšanja stanja okoliša, a na bazi procjene aktuelne situacije i problema u svim komponentama od vode, zraka, tla, zaštite prirode i sl. Pri ocjeni stanja okoliša u KEAP-u koristiće se DPSIR metoda, koja je zvanično usvojena od strane Evropske agencije za okoliš.

KEAP-a ima za cilj očuvanje prirodnog bogatstva, unapređenje stanja okoliša i održivi razvoj Kantona Sarajevo, dok mu je svrha da donosiocima odluka na kantonalnom i općinskom nivou omogući izbor najprihvatljivijih aktivnosti i projekata za rješavanje okolinskih problema, te povezivanje različitih nivoa vlasti na rješavanju pitanja okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 100.620,00  KM, a sredstva za njegovu realizaciju obezbijeđena su iz Budžeta Kantona Sarajevo. Izrada projekta će trajati devet mjeseci i podrazumijeva realizaciju slijedećih aktivnosti: izradu izvještaja o stanju okoliša u Kantonu Sarajevo, liste okolišnih problema i prioriteta, Akcionog plana zaštite okoliša KS i organizaciju konsultativnih sastanaka, radionica i javnih rasprava. KEAP usvaja Skupština Kantona Sarajevo u skladu sa Zakonom o zaštiti okoliša Federacije BiH.

09/06/2016
OBAVIJEST

Na Građevinskom fakultetu Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, zakazana je javna odbrana doktorskog rada kandidata mr.sc. Selme Čengić, pod nazivom:

"DOPRINOS RAZVOJU AGREGIRANIH INDIKATORA U UPRAVLJANJU VODAMA"

Javna odbrana će se održati dana 14.07.2016. godine (četvrtak) sa početkom u 11.00 sati u sali P101, zgrada Građevinskog fakulteta Univerziteta "Džemal Bijedić", USRC "Mithad Hujdur-Hujka" Sjeverni logor.

30/05/2016
Čovjek, krš i DRINKADRIA

Međunarodni znanstveno – stručni skup "Čovjek i krš 2016“ realizovan je u Blagaju 19 – 22.05.2016 godine, kao treća i završna prezentacija planirana u okviru projekta DRINKADRIA.

Ove godine je kao posebna tema izdvojena problematika prekogranične hidrologije krša, naročito u pogledu izvorišta koji se koriste za vodosnadbijevanje. Izvorište sa lokacijom u jednoj državi, a slivno područje u drugoj predstavlja pravi izazov za zaštitu u znanstveno - stručnom i pravnom pogledu, čime se u protekle dvije i pol godine bavio projekat  "Umrežavanje za sigurno vodosnabdijevanje u Jadranskom regionu" (DRINKADRIA), u sklopu IPA ADRIATIC CBC PROGRAMA 2007.

Oslanjajući se na dugogodišnu tradiciju spomenutog skupa i zanimljivu tematsku podlogu,  Institut za hidrotehniku d.d. je u saradnji sa NVO Centrom za krš i speleologiju uspio zainteresovati oko 72 autora znanstveno – stručnih radova, iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Srbije, Slovenije, Crne Gore, Australije,  Italije i Francuske, da sudjeluju u pomenutom skupu  putem objavljenih radova, oralnih i poster prezentacija. Partneri projekta Drinkadria iz Bosne i Hercegovine (Institut za hidrotehniku d.d, Javno poduzeće "Komunalno Neum" d.o.o ) su prezentirali ostvarene rezultate istraživačkih i stručnih poduhvata ostvarenih tokom trajanja projekta. 45 učesnika skupa je doprinijelo regionalnom i stručnom povezivanju, te naročito motiviranju i promoviranju mladih istraživača.

Realizovana je i stručna ekskurzija  putem koje su učesnici posjetili Vodopad Kravice, Izvor Vrioštica,  Vrelo Tihaljina, Jezero Nuga, Jezero Krenica, Vrelo rijeke Lištice i Mostarsko Blato. Pomenuto područje je bilo obuhvaćeno istražnim radovima u okviru projekta DRINKADRIA, obzirom da veći dio pripada slivnom području izvorišta Prud, koje se koristi za vodosnadbijevanje u Hrvatskoj.

   


 

23/05/2016
O B A V I J E S T

Senat Univerziteta u Tuzli na sjednici održanoj 11.5.2016.godine donio je Odluku kojom se usvaja  Izvještaj komisije za ocjenu doktorske disertacije mr.sc.Vukašina Balte,dipl.inž.geologije pod nazivom:

"Hidrogeološke karakteristike područja kao faktor zona rizika na Koridoru Vc u smislu zaštite okoliša"

i obrazovao Komisiju za odbranu doktorske disertacije u sastavu:

 

-      Dr. sc. Dinka Pašić-Škripić, redovni profesor - predsjednik

-      Dr. sc. Izet Žigić, redovni profesor - mentor i član

-      Dr. sc. Tarik Kupusović, redovni profesor - član

 

Kandidat će javno braniti doktorsku disertaciju dana, 17.06.2016. na Rudarsko-geološko-građevinskom fakultetu Univerziteta u Tuzli u 10:00 sati.


Stranica : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Novosti

29/03/2017
Javna odbrana doktorske disertacije kandidatkinje mr. sc. Dalila Jabučar
Pročitaj više ...
01/02/2017
Izrada studije za smanjenje neprihodovane vode u Kantonu Sarajevo
Pročitaj više ...
24/11/2016
I radionica u okviru izrade Kantonalnog plana zaštite okoliša Kantona Sarajevo za period 2016.-2021. (KEAP)
Pročitaj više ...